Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

 

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

 

 

Годишен план на училището за учебната 2019/20 година

 

 

 

 

Дневен режим на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2019/20 година

 

 

 

 

Мерки за повишване качеството на образованието в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2019/20 година

 

 

 

 

Правилник за дейността на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2019/20 година

 

 

 

 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2019/20 година

 

 

 

 

Програма за превенции на ранното напускане на училище в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" - с.Корница за учебната 2019/20 година

 

 

 

 

Стратегия за развитие на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за периода 2017/18 учебна година до 2020/21 учебна година

 

 

 

 

Училищен учебен план за I "а" клас на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" - с.Корница за учебната 2019/20 година

 

 

 

 

Анализ на резултатите от НВО 7 клас Математика

 

 

 

 

Анализ на резултатите от НВО 4 клас Математика

 

 

 

 

Анализ на резултатите от НВО 7 клас БЕЛ

 

 

 

 

Анализ на резултатите от НВО 4 клас БЕЛ