Национално външно оценяване

 

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

 

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

 

 

Информация за изпълнение на бюджета
Седмично разписание за II учебен срок на учебната 2023/24 година

 График за провеждане на контролни и класни работи през II учебен срок на учебната 2023/24 година

 
График за консултиране през II учебен срок на учебната 2023/24 година

 График за консулации на учителите по учебни предмети за II учебен срок на учебната 2023/24 година

 Етичен кодекс на общността

 Правила за вътрешно подаване на сигнали

 
Годишен план на училището за учебната 2023/24 година

 

 

 

 

Дневен режим на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2023/24 година

 

 

 

 

 

Правилник за дейността на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2023/24 година

 

 Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за учебната 2023/24 година

 

 

 

 

Стратегия за развитие на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски"- с.Корница за периода 2023 - 2028 година

 

 

 

 

Училищни учебни планове в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" - с.Корница за учебната 2023/24 година

 

 


Форма на обучение в ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" - с.Корница за учебната 2023/24 година

 
План за безопасност на движението по пътищата


 План за квалификационна дейност за 2023/2024 учебна година


Правила за здравословна и безопасна работа в дигитална среда